ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 

จัดการผู้ใช้งานระบบ
e-Service (v0.1)
 
 
 
 หน้าหลัก   กลับหน้าจอเดิม
   กรุณาเข้าสู่ระบบ  
ลงทะเบียนผู้ใช้งานหลักของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม
ข้อแนะนำ ผู้ยื่นคำขอจะเป็นผู้ใช้งานหลักทำหน้าที่จัดการผู้ใช้งานระบบ ซึ่งไม่ควรเป็นบุคคลเดียวกับเจ้าของโรงงานหรือเจ้าของอาคาร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการลงทะเบียนเป็นผู้ลงนามให้คำรับรองของกิจกรรมต่างๆ
ที่อยู่ติดต่อ
สำหรับการเข้าใช้ระบบ
ข้อแนะนำ การใช้อีเมลสำหรับผู้ใช้งานหลักควรเป็นอีเมลกลางสำหรับโรงงานหรืออาคาร ไม่ควรใช้อีเมลที่เป็นของบุคคล เพื่อให้เกิดความสะดวกและลดปัญหาในการจัดการผู้ใช้งานในอนาคต