ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม


ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อการปฏิบัติ
ตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
e-Service


  • เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • ติดต่อสอบถาม : Tel. 02-2230021-9 ต่อ 1323, 1407, 1427, 1039, 1562, 1669, 1411
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบงานเว็บไซต์ E-mail : e-service@dede.go.th

เข้าสู่ระบบ